تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری توسعه ملی

122
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری توسعه ملی

محاسبه NAV شرکت وتوسم

برای تهیه ی این گزارش از صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/02/31 حسابرسی نشده و همینطور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده استفاده شده است. بر این اساس ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به شکل زیر می باشد. بخش عمده ی پرتفوی وتوسم به سهام شرکتهای غیر بورسی اختصاص دارد.

پرتفوی بورسی

بهای تمام شده ی این پرتفوی قریب به 732 میلیارد تومان که بیش از  13% از آن به سرمایه گذاری بانک ملی ایران اختصاص دارد . مازاد ارزش این پرتفوی  نیز بیش از 285 میلیارد تومان است. همچینین وتوسم حدود 46% ونیرو ، 13% ثمسکن ، 11% درازک را در اختیار دارد.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

جدول محاسبه مازاد پرتفوی بورسی به صورت زیر می باشد  :

بورسی تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری گروه توسعه ملیبورسی 2 تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری گروه توسعه ملیبورسی 3 تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری گروه توسعه ملیپرتفوی غیر بورسی

پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز شامل موارد زیر می باشد. برای محاسبه ی ارزش روز این شرکتها از نسبت P/E  برابر با 5  استفاده شده است. همچنین ارزش روز سایر شرکتها برابر با بهای تمام شده آنها لحاظ شده و برای شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه نیز در صورت وجود اطلاعات ارزش خالص دارایی محاسبه شده است .

غیر بورسی تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

محاسبات

برای محاسبه ی خالص ارزش دارایی های شرکت ارزش روز پرتفوی بورسی ، غیر بورسی ، حقوق صاحبان سهام ، ذخیره کاهش ارزش و دارایی های غیر قابل بازگشت  لحاظ شده است .

برای محاسبه ی NAV  از ارزش افزوده ی به وجود آمده در دارایی های شرکت استفاده شده است. بر این اساس 2 سناریو را برای محاسبات در نظر گرفتیم . در سناریوی اول ارزش افزوده ی پورتفوی غیر بورسی لحاظ می شود اما در سناریوی دوم مازادی در نظر گرفته نمی شود .

محاسبات تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری گروه توسعه ملیحقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده  استخراج شده است .

ذخیره ی کاهش ارزش نیز در صورت های مالی برابر با صفر در نظر گرفته شده است ..

همچنین قیمت سهم وتوسم به نسبت های مختلف از NAV به شرح جدول زیر است :

NAV تحلیل بنیادی وتوسم | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

منبع: تامین سرمایه نوین

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن