تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

124
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

بانک در اولین  پیش بینی که برای سال مالی ٩۵ منتشر کرده؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ١١,٣١٢ میلیارد ریال به مبلغ ٣١١ ریال اعلام نموده است که نسبت به سال٩۴ با افزایش ١٩ درصدی برآورد شده است. همچنین طی دوره نه ماهه منتهی به ٣٠/٩/٩۴ ؛ حدود ٣٧ درصد سود خالص بودجه شده خود برای سال ٩۴ را پوشش داده شده است.

از مهمترین دلایل این افزایش برآورد سود خالص بانک برای سال ٩۵ می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ کاهش برآورد ٨ درصدی سهم سود سپرده گذاران در سال ٩۵ نسبت به سال جاری موجب شده علی رغم کاهش برآورد ٢ درصدی درآمد های مشاع برای این سال نسبت به سال ٩۴ سهم بانک از درآمد های مشاع با افزایش ۵٨ درصدی برآورد شده است.

نکات مهم

مجموع درآمدهای مشاع بانک اقتصاد نوین برای سال ٩۵ در اولین پیش بینی مبلغ ۶١,٩٠۴ میلیارد ریال برآورد شده که کاهش ٢ درصدی را نسبت به پیش بینی قبلی نشان می دهد همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧٢ درصد درآمد های مشاع بودجه شده خود برای سال ٩۴ پوشش داده است .در نمودار زیر درآمدهای مشاع برآوردی به تفکیک برای سال ٩۵ و ٩۴ نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

مشاع تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

این بانک سود تسهیلات اعطایی خود را که ٩۶ درصد کل درآمد های مشاع سال ٩۵ را به خود اختصاص داده است برای این سال نسبت به سال ٩۴ با کاهش ١ درصدی برآورد کرده است که علت آن (علی رغم افزایش برآورد ١٩ درصدی مانده تسهیلات مشارکت مدنی در سال ٩۵ نسبت به ٩۴) ناشی از تغییر برآورد نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی برای سال ٩۵ است که آن را برای این سال در بازه (٢٢-٢۴) درصد برآورد کرده است این در حالی است که این بازه برای سال جاری (٢۴-٢٨) درصد در نظر گرفته شده است.قابل ذکر است که سود حاصل از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی ٨۶ درصد از مجموع کل سود تسهیلات اعطایی بانک اقتصاد نوین را تشکیل میدهد.

سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری برای سال ٩۵ نسبت به ٩۴ با کاهش ١٣ درصدی همراه است که عمده دلیل آن را میتوان کاهش برآورد ٣۵ درصدی سود سپرده های مدت نزد بانکهای داخلی در سال ٩۵ عنوان کرد.

سهم سود سپرده گذاران

در حالی که خالص سپرده های دریافتی برآوردی برای سال ٩۵ نسبت به سال٩۴ (بدون در نظر گرفتن سپرده های قرض الحسنه) حدود ١۵ درصد رشد داشته ، سهم سوده سپرده گذاران از درآمد مشاع در اولین بودجه سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با ٨ درصد کاهش  همراه شده است.

نمودار زیر سود سپرده های سرمایه گذاری را برای سال ٩۵ به تفکیک نشان می دهد :

سود تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

مقایسه تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

نمودار زیر میزان درآمد مشاع، سود سپرده های پرداختی و سهم بانک از درآمد مشاع را در سال های قبل نشان می دهد:(ارقام به میلیارد ریال)

سودآوری تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

همانطور که مشخص است سهم بانک از درامد های مشاع در اولین برآوردی که برای سال ٩۵ انجام شده نسبت به سال ٩۴ حدود ۵٨ درصد افزایش را نشان میدهد همچنین شایان ذکر است این  سهم از درآمد های مشاع با در نظر گرفتن حق الوکاله برآورد شده است.

درآمد های غیر مشاع

بانک اقتصاد نوین در پیش بینی سال ٩۵ درآمد های غیر مشاع خود را نسبت به سال جاری با کاهش ٨ درصدی برآورد کرده است که علت آن را میتوان کاهش برآورد ١٢ درصدی درآمد کارمزد و ٢١ درصدی نتیجه مبادلات ارزی عنوان کرد. عمده علت کاهش برآورد درآمد کارمزد برای سال ٩۵ ، کاهش برآورد ٢٢ درصدی کارمزد ضمانت نامه صادره بانک در این سال است.

هزینه ها

مجموع هزینه ها بانک در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با ٢۵ درصد افزایش برآورد شده است . هزینه های اداری و عمومی (که حدود ۶۶ درصد از هزینه را شامل می شود) با رشد ١٩ درصدی در پیش بینی سال ٩۵ نسبت به٩۴ همراه بوده است که علت این امر را میتوان افزایش برآورد ٣١ درصدی حقوق دستمزد (با توجه به افزایش ٧ درصدی تعداد کارکنان) در سال ٩۵ عنوان کرد. همچنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ افزایش ۵٢ درصدی را نشان میدهد

نتیجه گیری

این بانک برآورد کرده سهم خود از درآمد های مشاع را که عمده آن از محل تفاوت سود تسهیلات اعطایی و سود سپرده ها حاصل میشود برای سال ٩۵ حدود ۵٨ درصد افزایش یابد .همچنین زمزمه هایی از رسیدن نرخ سود سپرده ها برای سال ٩۵ به ١۶ درصد است که این امر از یک سو سود سپرده را کاهش میدهد اما از سوی دیگر ممکن است سپرده گذاری در بانکها را با کاهش همراه کند.همچنین این بانک درآمد کارمزدی (که از با کیفیت ترین درآمد بانکی) را برای سال٩۵  با کاهش برآورد کرده است این در حالی است که اغلب بانک ها برای سال آینده با توجه به رونق مراودات اقتصادی و فعالیت بانکی سهم این نوع درآمد غیر مشاع را در کل درآمد خود با افزایش برآورد کرده اند.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن