تحلیل بنیادی گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

81
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

برای تهیه ی این گزارش از صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 31/03/1395 ، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی نشده استفاده شده است. بر این اساس ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به شکل زیر می باشد. بخش عمده ی پرتفوی گوهران به سهام شرکتهای بورسی اختصاص دارد.

پرتفوی بورسی

بهای تمام شده ی این پرتفوی قریب به 284 میلیارد تومان است . کاهش ارزش این پرتفوی  نیز قریب به 34 میلیارد تومان است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

 همچنین شرکت گوهران مالک 8.4% رکیش ، 2.5% مرجان کار و … می باشد .

جدول محاسبه مازاد پرتفوی بورسی به صورت زیر می باشد  :

بورسی تحلیل بنیادی گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امیدپرتفوی غیر بورسی

پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز شامل موارد زیر می باشد. برای محاسبه ی ارزش روز این شرکتها از نسبت P/E  برابر با 5  استفاده شده است. همچنین ارزش روز سایر شرکتها برابر با بهای تمام شده آنها لحاظ شده است

غیربورسی تحلیل بنیادی گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امیدمحاسبات

برای محاسبه ی خالص ارزش دارایی های شرکت ارزش روز پرتفوی بورسی ، غیر بورسی ، حقوق صاحبان سهام ، ذخیره کاهش ارزش  لحاظ شده است .

برای محاسبه ی NAV  از ارزش افزوده ی بوجود آمده در دارایی های شرکت استفاده شده است.

محاسبات تحلیل بنیادی گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امیدلازم به ذکر است که حقوق صاحبان سهام از  اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی نشده استخراج شده است .ذخیره ی کاهش ارزش نیز در صورت های مالی 345304 میلیون ریال در نظر گرفته شده است .همچنین قیمت سهم گوهران  به نسبت های مختلف از NAV به شرح جدول زیر است :

ارزشگذاری تحلیل بنیادی گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

منبع: تامین سرمایه نوین

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن