سرمایه گذار باهوش قسمت پنجم (زمان خروج از سهم )

2299
telegram nokhbegan-start
سرمایه گذار باهوش قسمت پنجم (زمان خروج از سهم )Reviewed by ارش حکمت on Sep 24Rating:

ﺧﺮوج از سهم

ﺿﺮر ﮐﺮدن از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮد ﮐﺮدن ﺳﺨﺘﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن حد ضرر در آﻏﺎز ھﺮ معامله خرید داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺿﺮرﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮد ﻣﮫﻤﺘﺮ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ یا  ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ !!


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ﺗﺎزه ﮐﺎران ﻓﻮراً ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ریالی ﺳﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼف ﺟﮫت ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺮس اﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.معامله گری  ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ معامله ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ریالی ﺳﻮد ﯾﮏ معامله ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ معامله گر  ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد. اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ و ﺿﺮب ﺳﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ، ﻓﻮراً از اﯾﻨﮑﺎر دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ، از  معامله  خارج شوید.

وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ﮐﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﻘﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و قیمت در ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ و ﺑﺎر ﺑﻌﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺿﺮر ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻮدش ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد، ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﺮﯾﻊ دست به فروش میزند و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد خارج میشود  و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺰرﮔﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .

معاملگری  ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺶ معامله ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. او اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎھﯽ ﺳﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮب معامله ھﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. ﻃﻤﻊ و ﺗﺮس ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ذھﻦ معامله گر  او را ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﮑﺮ اﺳﺖ . ھﺪف معامله گرهای ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ معامله های  ﺧﻮب اﺳﺖ. ﭘﻮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻗﺮار دارد. اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﮫﺎ در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای – ﺗﺪرﯾﺲ، ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، وﮐﺎﻟﺖ، ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ- ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯽ آورﻧﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﻮل ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ. آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

اﮔﺮ از ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﮐﺎﺳﺐ ﺷﺪی او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﺘﺎن را ﺑﺪھﺪ ( و اﮔﺮ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ او ﺑﻌﻨﻮان دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ). ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف ﺑﮫﺘﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻤﺮدن ﭘﻮﻟﮫﺎﯾﺶ .

ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ – ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ معامله هایی ﮐﻪ ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ورود ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻗﻤﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ. آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮدش ﻣﯽ آﯾﺪ .

ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮫﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ

اﮔﺮ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ معامله اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ از ھﻤﺎﻧﮫﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. معامله گرها ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ معامله شان ﻣﯿﭽﺴﺒﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﺗﺎن دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج داد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﺣﺴﺎﺳﺘﺎن از سهم ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .

ﺗﺎرﮔﺖ، اﻟﯿﻮت و ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ

ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوج را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭼﺎرت ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪھﻨﺪ اﻣﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺮوزه از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ روﺷﮫﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎرﮔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

حد ضرر

معامله گرهای  ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ معامله ،حد ضررشان  را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن حد ضرر  ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮫﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. حد ضرر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ – در ﺟﮫﺖ صعودی  . ھﻤﻪ ﻣﺎ آرزو ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ خریدمان  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و حد ضرر ﺗﻨﮫﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دل ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﺟﺎ دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ معامله ﺿﺮر ده ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ معامله ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﺘﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ. در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﺎ ﺿﺮر ﮐﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎزار ﺿﺮرﺗﺎن را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﯾﻨﮫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ :

1.حد ضرر : ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ حد ضررتان را ﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. معامله ﺑﺪون اﺳﺘﺎپ ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.

ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺠﺎﻣﺶ داد اﻣﺎ ﺑﻪ دردﺳﺮش ﻧﻤﯽ ارزد. حد ضرر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪ را ﺧﻮب ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ از ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ .

2. بالا بردن حد ضرر :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار در ﺟﮫﺖ دﻟﺨﻮاھﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد، حد ضرر را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎزار را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .

3.ﺣﻔﻆ ﺳﻮد :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﮫﺖ دﻟﺨﻮاھﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، حد ضرر را ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ و ﺳﻮدﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﺳﻮدﺗﺎن را ﺑﺮدارﯾﺪ و خارج شوید . اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن ھﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .

(از ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر اﻟﺪر، Trading for living)

همیشه به یاد داشته باشید که : معامله گر خوب ، معامله گر  با نظم و انضباط است .

(موفق و پیروز باشید )

bashgah-banner nokhbegan-start

8 نظرها

  1. سلام. ممنون از زحمات شما جناب آقای حکمت
    بنده از مفیدتریدر 5 استفاده میکنم و همواره با تحلیلهای شما کار میکنم و جلو میرم و کسب تجربه میکنم.
    از اندیکاتور ایچیمیکو بهمراه مکدی و آر اس آی بصورت همزمان استفاده میکنم. ولی هنوز اونطور که باید نتونسم از فیبوناچیها استفاده کنم.
    خواسم هم نظرتون رو بدونم و هم راهنمائیم کنید که بیشتر تمرکزم رو چی بذارم ؟؟
    بازم ممنون و متشکر

نطر گذاشتن