نقل قول از سهامداران حاضر در مجمع شمواد 10/17

334
telegram nokhbegan-start
نقل قول از سهامداران حاضر در مجمع شمواد 10/17Reviewed by سعید مشکانی on Jan 7Rating:

قبل ازشروع جلسه خانم مشرف نماینده بورس وکارشناس شرکت به بنده گفت که سهام شمواد نیز همانند شسینا با رشدسریع قیمتی همراه شده بودکه از نظرماغیر منطقی بودکه منجر به شفاف سازی شدند. اقای حقایق مدیرعامل شرکت گزارش مبسوطی رااز روندشرکت وحرکت به سوی سوداوری درسال 91 ارائه نمودند.دررابطه باکاهش سود وشفاف سازی نیز فرمودندکه همین امروز نامه درخواست خرید مجددمحصولات شرکت ازطرف پلی اکریل به دست ما رسیده است مبنی براینکه درسه ماه زمستان خرید به میزان 105تن درروزودرشش ماهه بعداز ان خرید به میزان 170تن درروزمیباشد.که در این صورت سود ازمبلغ حدودا 8 میلیاردریال به حدود6میلیاردریال کاهش مییابد.وبیان نمودند که انرابه بورس نیز اعلام مینمایند.دررابطه با طلب شرکت از بازرگانی پتروشیمی گفت:احکام بدوی وقطعی به نفع شمواد صادر شده وجهت اجرای حکم نیز ابلاغ شده است اما وزیر دادگستری فعلا جلوی انرا گرفته که مبلغ چشمگیری میباشد.ضمنا گفتند که محصول جدیدپلاستی سایزر(dotp)ویک محصول دیگر از مشتقات رزین از مرحله پا یلوت عبور کرده وبه تولید رسیده اندکه بافروش ان سوداوری شرکت جهشی میباشد.سپس اقای فروزان مدیر عامل پلی اکریل وضعیت شمواد را بسیار خوب  و رو به رشد اعلام کردو بیان نمود که قیمت سهم 500 ت 600 تومان است وهرکسی دوست دارد میتواند بفروشد واظهار داشت که مابرنامه های زیادی برای این شرکت داریم که به مرور اتفاق میافتد.با اطلاعاتی که بیش از یکسال ونیم است که جمع اوری نمودم وبا تایید وشفاف شدن انهامعتقد هستم که قیمتی که اقای فروزان صراحتا درمجمع اعلام کردقابل دسترسی بوده وتاپایان سال مالی اینده از سهام سوداور وپیشرو بازار خواهد بود

bashgah-banner nokhbegan-start

3 نظرها

نطر گذاشتن