خبر ها و شنیده های تالار حافظ

497
telegram nokhbegan-start
خبر ها و شنیده های تالار حافظReviewed by فرزاد عباس زاده on Sep 13Rating:

 

مرجع اطلاعات این بخش صرفا شنیده ها و شایعات موجود در بازار است.توجه داشته باشید که خرید یا فروش بر اساس این مطالب توجیه تحلیلی نداشته و تنها جهت اطلاع از اخبار در جریان ، این موارد در طول بازار به روز رسانی می گردد.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺗﮑﻮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯾﺖ 2/8 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ 12 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ 3 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

 

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦﺧﺼﻮﺹ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩ .ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕﺍﻭﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺍﺯﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻗﺼﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﺯﺍﻣﯿﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯﺧﺴﺎﭘﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ۲۰% ﺧﭙﺎﺭﺱ، ۳ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ، ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ، ﺑﻠﻮﮎ ﻭﺳﺎﭘﺎ ﻭﺑﻠﻮﮎ ﺧﺰﺍﻣﯿﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺧﺴﺎﭘﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

تحلیلی از وساپا را در « نمودار این سهم به شما خواهد گفت که شاید امکان رشد ۷٪ در ۷ روز را داشته باشد! » بخوانید چون باتوجه به روند نزولی سهم شاهد رسیدن به کف حمایتی خوبی در 100 تومان هستیم.

 

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺳﻮﻩﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ.ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﺩﺩ.

 

ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ 150 ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺩﻭﺑﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﮐﺎﺭﯾﺰﻣﺎ ﺫﻭﺏ ﺭﺍﺑﻠﻮﮐﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﻠﻮﮎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻣﭙﻨﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 800 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﻣﭙﻨﺎ ﺍﺯ ﺍﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ 500 ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﯽ ﺭﺍﺷﺪﺩﺭﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪﺭﯾﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺑﯿﻤﻪ : ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺑﻠﻮﮎ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥﻋﻤﺪﻩ ﺳﻬﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺳﯽﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﺮﺩ ﺍﺯﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﻧﯿﺰﺷﺎﻫﺪﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ.

 

ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ،ﺍﺯ ﺣﺴﯿﻨﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩﺍﻣﺴﺎﻝ 14 ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

 

ﺧﺒﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻧﺮﺥ ﮔﺎﺯ ﺗﺮﺵ ﺩﺭﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﺧﺎﺭﮎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩﺍﺳﺖ.

شنیده ها حاکی از ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه 480 درصدی دامین از محل تجدید ارزیابی به سازمان حکایت دارد.

 

فولاژ
شــنیده مــی شــود فــولاژ قصــد دارد قطعــه زمیــن بزرگــی را که قبـلـا بــرای طــرح توســعه شــرکت آمــاده کــرده بــود بــه فــروش برســاند و یــا در صــورت پیداشــدن شــریک تجاری،طــرح راتکمیــل کنــد ضمنــا شــنیده شــده تولیــد وفــروش بــه صــورت قابــل ملا حظــه ای افزایــش یافته اســت.

واتی
شنیده هاحاکی از مهیا شدن شرایط واتی برای رشد از منظر تکنیکالی است، قیمت سهم در محدوده 50 درصدی ناو آن است.

این سهم را در بخش «  این سهم ها را زیر چشمی دنبال کنید ، شاید شگفت زده یتان کنند! » معرفی کردیم و تحلیل کاملتری از آنها را میتوانید ببینید.

ونفت
از ســرمایه گــذاری صنعــت نفــت خبــر مــی رســد کــه احتمــالا طــی هفتــه هــای آتــی معامــات بلوکــی ســهام مدیریتــی ایــن شــرکت صــورت مــی پذیــرد.

قندی ها
شنیده شده دلیل رشد قیمتی در برخی نمادهای قندی امکان اعلام افزایش قند و شکر در هفته آینده می باشد.

وبصادر
شنیده شده است مدیر عامل بانک صادرات برای بهبود وضعیت سهام این بانک بزرگ از چند تن از دوستان خود درخواست کمک کرده تا قیمت سهم را که زیر ارزش اسمی است حداقل به 100 تومان برسانند.

خاهن
شنیده شده در نماد خاهن فروش های تامین سرمایه امین به پایان رسیده است و روز سه شنبه شاهد یک سری جا به جایی ها در این نماد بوده ایم.

تاپیکو
در گروه پتروشیمی یکی از هلدینگ های این مجموعه یعنی تاپیکو تصمیم به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در تاریخ 29 شهریور ماه دارد در کنار این مجمع عادی ، مجمع فوق العاده جهت بررسی افزایش سرمایه را نیز برگزار خواهد کرد احتمالاً 50 تومان به صورت نقدی از سوی این شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد و 50 تومان نیز برای افزایش سرمایه کنار گذاشته می شود که این امر در حد یک شنیده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن