telegram nokhbegan-start
سرمایه گذار باهوش - قسمت چهارم (گاوها و خرسها و ...)Reviewed by ارش حکمت on Sep 8Rating:

. ﻧﺮخ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ۴ ﺣﯿﻮان در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﮔﺎو(bull) ، ﺧﺮس (bear) ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺧﻮک. ﮔﺎوھﺎ و ﺧﺮﺳﮫﺎ در ﺑﺎزار ﭘﻮل در ﻣﯽ آورﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﮐﮫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮔﺎوھﺎ ﺧﺮﯾﺪارھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﺧﺮس ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ. ﺧﻮﮐﮫﺎ ﻃﻤﻌﮑﺎران ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﻃﻤﻌﺸﺎن را ارﺿﺎء ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮﮐﮫﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﺟﻮدﺷﺎن از ﺗﺮﻧﺪ، اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻋﻈﻢ و ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. آﻧﮫﺎ ﮔﺎھﯽ ﺷﺎخ ﮔﺎو روی ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﺧﺮس ﻣﯿﺨﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺗﺮﺳﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺮس و ﺗﺎﺳﻔﺸﺎن اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﻤﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ھﺮﮐﺠﺎ ﺑﺎزاری ھﺴﺖ، ﮔﺎوھﺎ ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ، ﺧﺮﺳﮫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ، ﺧﻮﮐﮫﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﻟﻮﻟﻨﺪ و ﺗﺮﯾﺪرھﺎﯾﯽ ﮐﻪھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ روی ﻣﺮز ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺟﻮاب واﺿﺤﯽ ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ :

در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎزار در ﺳﺎل ١٩٢٩، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﺎم ﺳﯿﻨﮕﺮ ١٠٠ دﻻر ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺒﻮد. ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪﻧﺰد ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ: ﺳﯿﻨﮕﺮ را ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺨﺮی؟ ﮔﻔﺖ: ١ دﻻر و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﭘﺮدازد !

ﯾﺎ در ﺳﺎل ١٩٨٧، ﺷﺎﺧﺺ ۵٠٠ واﺣﺪ اﻓﺘﺎد. ارزش ﺳﮫﺎم ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺳﮫﺎم ﮐﻢ ﺷﺪ .ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از اوراق ﺑﮫﺎدار، ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ. ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ را ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺨﺮد. ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد. ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ .

ھﺮ معامله گر  ﺟﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ را درک ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

رﻓﻊ ﮐﺸﻤﮑﺶ

ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ معامله گر در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد: ﺧﺮﯾﺪاران، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎن.

دستور فروش  ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و دستور خرید  ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ دو ھﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺮﯾﺪاران ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﮔﺮ ھﺮدو ﮔﺮوه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد اﺻﺮار ﺑﻮرزﻧﺪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺸﻮد .

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی راﺿﯽ ﺷﻮد. ﺧﺮﯾﺪار ھﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی راﺿﯽ ﺷﻮد .

معامله زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف راﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﺮف ﺧﻮدش ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎن اﺳﺖ .

ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﮔﺮ او زﯾﺎد روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﺪ .

اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ارزش

ھﺮ چشمک ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ مانیتور ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ. ﺧﺮﯾﺪارھﺎ ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ چون ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود. ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ، آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪش ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎل ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﺸﺪ و ورود ﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﯿﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ –ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ارزش سهم.

ﭘﻮﻟﮫﺎی زﯾﺎد و ﮐﻢ، ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻢ ھﻮش (ﭘﻮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ smart money ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد)، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ، ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ در ﻣﯿﺪان ﺗﺮﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ارزش ﮐﺎﻻﺳﺖ. در ﭘﺸﺖ ھﺮ اﻟﮕﻮی ﻧﻤﻮداری ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ وﺟﻮد دارد .

اﺟﻤﺎع اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺸﻨﺞ اﺳﺖ. در زﻣﺎن آراﻣﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑال ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﯽ را در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ھﺮ معامله ، ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮔﺎوھﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺧﺮﺳﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ آﻧﺮا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ، درﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد. ھﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑال ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻗﺪرت اﯾﻦ دو و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮد ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮔﺎوھﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﺮﺳﮫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺖ. اﮔﺮ ﻗﺪرت ھﺮدو ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫﻢ ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎد و وارد ﻧﺸﺪ .

ﻗﯿﻤﺖ، ﺣﺠﻢ و اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ این دو ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﻨﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑال ﻣﺜﻞ رای ﮔﯿﺮﯾﺴﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ ، ﻋﻠﻤﯿﺴﺖ ﭼﻮن از روﺷﮫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎری ﺑﮫﺮه ﻣﯿﮕﯿﺮدو  ھﻨﺮﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻗﻀﺎوت ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮدی در آن ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.

(برگرفته از  ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر اﻟﺪر، Trading for living)

همیشه به یاد داشته باشید که : معامله خوب ، معامله با نظم و انضباط است .

(موفق و پیروز باشید )

bashgah-banner nokhbegan-start

4 نظرها

نطر گذاشتن