پرداخت آنلاین دوم

این بخش پرداخت برای حالتی است که درگاه پرداخت بانک مشکل داشته باشد و ما پرداخت را ازاین طریق انجام میدهیم .

درتوضیح پرداخت علت پرداخت خود را بنویسید

[parspal]